การคืนเงิน/คืนสินค้า/แลกเปลี่ยนสินค้า

1. การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า/คืนเงิน/แลกเปลี่ยนสินค้า

เงื่อนไขการให้บริการ ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อ/คืนเงิน/แลกเปลี่ยนสินค้า ภายในระยะเวลา 7 วันหลังจากได้รับสินค้า

 

2. เหตุผลและเงื่อนไขการยื่นคำร้องขอคืนสินค้า/คืนเงิน/แลกเปลี่ยนสินค้า

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้า/คืนเงิน/แลกเปลี่ยนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

  • ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
  • สินค้ามีตำหนิ ใช้การไม่ได้และ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
  • เฟทส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ
  • สินค้าที่ส่งให้ผู้ซื้อมีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่เฟทระบุไว้สินค้าที่เสนอขาย
  • ด้วยการทำข้อตกลงแบบเป็นส่วนตัวกับทางเฟท

ผู้ซื้อจะต้องส่งคำร้องของผ่านทางเฟท

ทางเฟทจะเป็นผู้พิจารณาคำร้องขอคืนเงิน/คืนสินค้า/แลกเปลี่ยนสินค้าของผู้ซื้อภายใต้ดุลยพินิจของเฟท โดยผู้ซื้อรับทราบและตกลงว่าผลการพิจารณาของทางเฟท มีผลผูกพัน โดยถือเป็นที่สุด

 

3สภาพของสินค้าที่คืน

เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคืนสินค้า ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึงสินค้าให้ฟรี เช่น อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมสินค้าชิ้นนั้น จะต้องส่งคืนทางเฟทในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง เฟทขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปและ/หรือถ่ายวิดีโอสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า

 

4ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า/แลกเปลี่ยนสินค้า

เฟทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรับคืน/แลกเปลี่ยนสินค้า โดยทางเฟทจะแจ้งให้ทางขนส่งเข้าไปรับสินค้าคืนที่บ้านของผู้ซื้อ

กรณี ยกเว้น หากผู้ซื้อสั่งสินค้าผิด และต้องการแลกเปลี่ยนสินค้า ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

 

5การคืนเงิน

ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากทางเฟทได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้วเท่านั้น เงินที่คืนจะโอนเข้าบัญชีธนาคารภายใน 7 – 10 วันทำการ

 

6การสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและเฟท

     ผู้ซื้อควรติดต่อเฟทโดยตรงหากมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าที่ได้ทำการสั่งซื้อ ในกรณีที่ผู้ซื้อทำการชำระเงินผิดพลาด (เช่น กรอกจำนวนเงินผิดหรือใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการเติมเงินผิด) หรือทำการชำระเงินซ้ำซ้อน ลูกค้าจะต้องทำการติดต่อเฟทโดยตรงเพื่อขอทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการชำระเงินที่ผิดพลาดหรือขอคืนเงินจากการชำระเงินที่ซ้ำซ้อนเท่านั้น

โปรด คลิก ที่นี้เพื่อดำเนินการคืนเงิน/คืนสินค้า/แลกเปลี่ยนสินค้า กับเจ้าหน้าที่

 

Visitors: 120,771